15-umow-rosyjsko-chinskich,-czyli-sojusz-zawarty-w-cieniu-igrzysk

Świat odnotował 4 lutego 2022 roku inaugurację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. I świat głównie żył tym wydarzeniem, aby w konsekwencji emocjonować się mniej lub bardziej zmaganiami sportowców na stokach, torach, lodowiskach.

Poniekąd w cieniu uroczystości otwarcia Igrzysk odbyło się spotkanie Władimira Putina z Xi JinPingiem. Prezydent Rosji był od dłuższego czasu zapowiadany przez stronę chińską jako najważniejszy gość tej imprezy sportowej. Dziś już wiadomo co Chińczycy mieli na myśli.

W ramach spotkania obu przywódców podpisano 15 umów o współpracy na wielu polach, wydano także wspólne oświadczenie, czteroczęściowy dokument definiujący wspólne stanowisko Pekinu i Moskwy w wielu kwestiach dotyczących porządku międzynarodowego. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak współpraca międzynarodowa, rola ONZ, charakter Internetu, relacje wewnątrz WTO, broń jądrowa, chemiczna, biologiczna, czy przyszłość NATO.

Wiadomo, że wszystkie dokumenty, które podpisano 4 lutego nie powstały w ciągu jednego dnia. To efekt pracy szefów MSZ Chin i Rosji, Wang Yi i Siergieja Ławrowa. Oni dwaj są prawdziwymi zwycięzcami pekińskich Igrzysk Zimowych. Przegranych lepiej przemilczeć.

Sformalizowany w Pekinie sojusz ma charakter wielowymiarowy, wielopoziomowy. Jego generalny kształt był zapewne znany Putinowi przed spotkaniem z Bidenem w Genewie. I przed rozmowami o sytuacji na granicy z Ukrainą.

A książki Suworowa traktowane są wciąż jako fikcja literacka o charakterze rozrywkowym.

Oto lista 15 umów rosyjsko-chińskich podpisanych 4 lutego 2022 roku, a następnie treść oświadczenia Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze…

 1. „Porozumienie o współpracy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Federacji Rosyjskiej w zakresie antymonopolowego egzekwowania prawa i polityki konkurencji”
 2. „Plan konsultacji na rok 2022 między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej”
 3. „Wspólne oświadczenie Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w sprawie zakończenia opracowywania mapy drogowej na rzecz wysokiej jakości rozwoju chińsko-rosyjskiego handlu towarami i usługami”
 4. „Memorandum of Understanding” między Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w sprawie promowania współpracy inwestycyjnej w dziedzinie zrównoważonego (zielonego) rozwoju”
 5. „Porozumienie Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiej Federalnej Służby Celnej w sprawie wzajemnego uznawania „podmiotów certyfikowanych””
 6. „Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej i Biuro ds. Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej Federacji Rosyjskiej – Porozumienie o współpracy w zakresie zdrowia i kwarantanny na granicy”
 7. „Zastrzeżenia uzupełniające do Protokołu Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w sprawie wymagań fitosanitarnych dla pszenicy eksportowanej do Chin z Rosji”
 8. „Postanowienia uzupełniające do Protokołu Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego w sprawie wymagań fitosanitarnych dla jęczmienia eksportowanego do Chin z Rosji”
 9. „Protokół Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiego Federalnego Biura Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego w sprawie wymagań dotyczących kontroli i kwarantanny rosyjskiej lucerny eksportowanej do Chin”
 10. „Wspólne oświadczenie Generalnej Administracji Sportu Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej w sprawie organizacji Roku Wymiany Sportu Chiny-Rosja 2022-2023”
 11. „Umowa o współpracy między Komitetem Chińskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Chińska Republika Ludowa) a Roskosmosem (Federacja Rosyjska) w sprawie interoperacyjności systemu BeiDou i Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej GLONASS”
 12. „Umowa zakupu i sprzedaży gazu ziemnego CNPC i Gazprom Daleki Wschód”
 13. „Umowa uzupełniająca nr 3 do „Umowy zakupu i sprzedaży ropy naftowej w celu zagwarantowania dostaw ropy naftowej do rafinerii w zachodnich Chinach”
 14. „Protokół ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju niskoemisyjnego między China National Petroleum Corporation a Rosneftem”
 15. „Umowa o współpracy w dziedzinie informatyzacji i cyfryzacji.”

Wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze

Wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin odwiedził Chiny 4 lutego 2022 r. na zaproszenie prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Obaj szefowie państw prowadzili rozmowy w Pekinie i uczestniczyli w ceremonii otwarcia 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska (zwane dalej „Stronami”) oświadczają, co następuje:

Świat przechodzi obecnie wielkie zmiany, a ludzkość wkroczyła w nową erę wielkiego rozwoju i wielkich zmian. Światowa wielopolaryzacja, globalizacja gospodarcza, informatyzacja społeczna i zróżnicowanie kulturowe nadal się rozwija, globalny system zarządzania i porządek międzynarodowy nadal się zmienia, wzajemne połączenia i współzależności krajów ulegały i ulegają pogłębieniu, restrukturyzacji ulega światowy podział władzy, rosną obawy społeczności międzynarodowej dotyczące zachowania pokoju, wzrasta niepewność co do utrzymania kursu ku zrównoważonemu rozwojowi. Jednocześnie epidemia COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego staje się coraz bardziej złożona, a globalne zagrożenia i wyzwania rosną. Kilka międzynarodowych ośrodków nadal uparcie dąży do unilateralizmu, ucieka się do polityki siły, ingeruje w sprawy wewnętrzne innych krajów, szkodzi prawom i interesom innych krajów, tworzy sprzeczności, różnice, konfrontuje utrudniając rozwój i postęp ludzkości. Społeczność międzynarodowa nigdy tego nie zaakceptuje.

Obie strony wzywają wszystkie kraje do wzmocnienia dialogu, wzajemnego zaufania, budowania konsensusu, ochrony wspólnych wartości pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości oraz do poszanowania praw obywateli wszystkich krajów do samodzielnego wyboru swojej ścieżki rozwoju, suwerenności i bezpieczeństwa wszystkich krajów. Obie strony bronią systemu międzynarodowego i ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym, praktykują prawdziwy multilateralizm, w którym Organizacja Narodów Zjednoczonych odgrywa centralną rolę koordynującą, promują demokratyzację stosunków międzynarodowych oraz osiąganie pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju na świecie.

I

Obie strony zgodziły się, że demokracja jest wspólną wartością całej ludzkości, a nie patentem wyłącznym kilku krajów. Promowanie i ochrona demokracji jest wspólną sprawą społeczności międzynarodowej.

Obie strony uważają, że demokracja jest sposobem na uczestnictwo obywateli w zarządzaniu własnymi sprawami, ma na celu poprawę dobrobytu i uświadomienie sobie władztwa nad krajem. Demokracja powinna być zorientowana na wszystkich ludzi, odzwierciedlać interesy i wolę wszystkich ludzi, zaspokajać potrzeby i chronić interesy ludzi. Praktyka instytucji demokratycznych nie jest sztywna i powinna uwzględniać systemy społeczno-polityczne oraz historyczne, tradycyjne i kulturowe cechy różnych krajów. Obywatele wszystkich krajów mają prawo do wyboru form i metod praktyk demokratycznych, które odpowiadają ich warunkom narodowym. To, czy dany kraj jest demokratyczny, czy nie, może ocenić tylko jego lud.

Obie strony wskazały, że Chiny i Rosja, jako światowe mocarstwa o długich tradycjach historycznych i kulturowych, mają głębokie tradycje demokratyczne zakorzenione w wiekach doświadczeń rozwojowych. Tradycje te są szeroko wspierane przez własnych obywateli, odzwierciedlając potrzeby i ich interesy. Chiny i Rosja zapewniły swoim obywatelom prawo do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami państwowymi i społecznymi różnymi kanałami i w różnych formach, zgodnie z prawem. Mieszkańcy obu krajów szanują demokratyczne systemy i tradycje innych krajów.

Obie strony wskazały, że zasady demokratyczne powinny znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w zarządzaniu wewnętrznym, ale także w zarządzaniu globalnym. Niektóre kraje próbują wytyczać linie ideologiczne, zmuszać inne kraje do zaakceptowania „demokratycznych standardów” tych krajów i monopolizować prawo do definiowania demokracji poprzez łączenie różnych małych grup i „sytuacyjnych” sojuszy. W rzeczywistości jest to deptanie demokracji i ducha demokracji i zdrada prawdziwych wartości demokratycznych. Takie dążenie do hegemonii stanowi poważne zagrożenie dla regionalnego i globalnego pokoju oraz szkodzi stabilności ładu międzynarodowego.

Obie strony są głęboko przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania nacisku na inne kraje. Obie strony sprzeciwiają się nadużywaniu wartości demokratycznych przez jakikolwiek kraj, ingerowaniu w wewnętrzne sprawy suwerennych krajów pod pretekstem ochrony demokracji i praw człowieka oraz prowokowaniu światowych podziałów i konfrontacji. Obie strony wezwały społeczność międzynarodową do poszanowania różnorodności kultur i cywilizacji oraz praw do samostanowienia narodów różnych krajów. Obie strony są gotowe połączyć wysiłki ze wszystkimi chętnymi krajami, aby promować prawdziwą demokrację.

Obie strony wskazały, że Karta Narodów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanowiły wzniosłe cele i podstawowe zasady dla globalnej sprawy praw człowieka, które powinny być przestrzegane i praktykowane przez wszystkie kraje. Jednocześnie każdy kraj ma inne uwarunkowania narodowe, istnieją różnice w historii, kulturze, systemie społecznym, poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Należy przestrzegać połączenia uniwersalności praw człowieka i rzeczywistych warunków w różnych krajach i chronić prawa człowieka zgodnie z ich warunkami narodowymi i potrzebami ludzi. Promocja i ochrona praw człowieka jest wspólną sprawą społeczności międzynarodowej, na co wszystkie kraje powinny zwracać jednakową uwagę i systematycznie wspierać tę ideę. Międzynarodowa współpraca w zakresie praw człowieka powinna być omawiana przez wszystkie kraje na zasadzie zrównoważonego dialogu Wszystkie kraje powinny mieć równe prawo do rozwoju. Wszystkie kraje powinny prowadzić współpracę w zakresie praw człowieka na zasadach równości i wzajemnego szacunku oraz wzmacniać konstrukcję międzynarodowego systemu praw człowieka.

II

Obie strony uważają, że pokój, rozwój i współpraca są głównym zadaniem dzisiejszego systemu międzynarodowego. Rozwój jest kluczem do dobrego samopoczucia ludzi. Ciągłe rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 spowodowało poważne wyzwania w globalnej realizacji „Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Kluczowe znaczenie ma poprawa globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i przeniesienie globalnego rozwoju na nowy etap równowagi, koordynacji i integracji .

Obie strony będą aktywnie promować współpracę między inicjatywą „Pasa i Szlaku”, a Euroazjatycką Unią Gospodarczą oraz pogłębiać praktyczną współpracę Chin i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w różnych dziedzinach. Obie strony są gotowe nadal promować równoległy i skoordynowany rozwój wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” oraz „Wielkiego Partnerstwa Eurazjatyckiego”, promować rozwój organizacji regionalnych oraz proces dwustronnej i wielostronnej integracji gospodarczej, z korzyścią dla mieszkańców wszystkich krajów Eurazji.

Obie strony zgodziły się na dalsze pogłębianie pragmatycznej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju Arktyki.

Obie strony wzmocnią współpracę w ramach mechanizmów wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, będą promować umieszczenie pojęcia rozwoju na ważnej pozycji w globalnej koordynacji polityki makro, wezwą kraje rozwinięte do rzetelnego wypełniania ich zobowiązań, by zapewnić krajom rozwijającym się większe zasoby, wesprzeć rozwiązywanie problemów rozwojowych między krajami i wewnątrz krajów, likwidować nierównowagę, celem promowania globalnego rozwoju i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Strona rosyjska potwierdziła wolę dalszego prowadzenia prac nad realizacją globalnej inicjatywy rozwojowej zaproponowanej przez stronę chińską, w tym udziału w działaniach „Grupy Przyjaciół Globalnej Inicjatywy Rozwoju” na platformie ONZ. Obie strony wzywają społeczność międzynarodową do skupienia się na ograniczaniu ubóstwa, bezpieczeństwie żywnościowym, zwalczaniu epidemii, finansowaniu rozwoju, zmianie klimatu, zielonym i zrównoważonym rozwoju, uprzemysłowieniu, gospodarce cyfrowej, łączności itp. oraz do podjęcia praktycznych działań w celu przyspieszenia realizacja agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Obie strony wzywają społeczność międzynarodową do stworzenia otwartego, sprawiedliwego i niedyskryminującego środowiska dla rozwoju naukowego i technologicznego, przyspieszenia przekształcenia osiągnięć naukowych i technologicznych w rzeczywiste siły produkcyjne oraz nadania nowego impulsu wzrostowi gospodarczemu.

Obie strony wzywają kraje do wzmocnienia współpracy w dziedzinie zrównoważonego transportu, aktywnego budowania zdolności transportowych i wymiany wiedzy, w tym inteligentnego transportu, zrównoważonego transportu, rozwoju i eksploatacji arktycznych dróg wodnych itp., aby wspomóc globalną odbudowę po epidemii .

Obie strony podjęły zdecydowane działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i wniosły istotny wkład w tę ideę. Obie strony wspólnie uczciły 30. rocznicę podpisania Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, potwierdziły przestrzeganie celów, zasad i postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego, w szczególności zasady wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności oraz zobowiązały się do wspólnego promowania „Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” i porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie jest w pełni i skutecznie wdrażane. Obie strony wywiążą się ze swoich zobowiązań i oczekują, że kraje rozwinięte poważnie wdrożą wsparcie finansowe na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się w wysokości 100 miliardów dolarów rocznie. Obie strony sprzeciwiają się ustanowieniu nowych międzynarodowych barier handlowych ze względu na przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Obie strony zdecydowanie promują międzynarodową współpracę i wymianę dotyczącą różnorodności biologicznej, aktywnie uczestniczą w procesie globalnego zarządzania różnorodnością biologiczną oraz wspólnie promują skoordynowany rozwój człowieka i przyrody oraz zieloną transformację, a także przyczyniają się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

Szefowie państw Chin i Rosji potwierdzili owocną dwustronną i wielostronną współpracę między obiema stronami w odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19 oraz ochronę życia i zdrowia ludności obu krajów i świata. Obie strony będą nadal zacieśniać współpracę w zakresie opracowywania i produkcji szczepionek i nowych leków na koronawirusa oraz pogłębiać współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego i nowoczesnej medycyny.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.