chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(43/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Sprawy Rządowe (政府事务)

Przyjęto pakiet dokumentów dotyczących działań zmierzających do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie zostały opublikowane przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Neutralny postęp: ku zeroemisyjności

Komitet Centralny KPCh (中央委员会中国共产党) oraz Rada Państwa (国务院) wydały wspólny dokument zatytułowany „Opinie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i Rady Państwowej w sprawie pełnego i dokładnego wdrożenia nowej koncepcji rozwoju oraz prac związanych z postępem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla” (中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见).

Celem opinii jest wskazanie drogi do celu przy zachowaniu równowagi między rozwojem państwa, a redukcją emisji gazów cieplarnianych i kompleksową transformacją ekologiczną. W gospodarce Chin stopniowo ma wzrastać udział paliw niekopalnych, ma też ulegać poprawie efektywność wykorzystania energii. Dlatego też w opiniach wskazano na konieczność:

(1) promowania kompleksowej zielonej transformacji rozwoju gospodarczego i społecznego,

(2) dostosowania struktury przemysłowej,

(3) przyspieszenia budowy czystego, niskoemisyjnego, bezpiecznego i wydajnego systemu energetycznego,

(4) zwiększenia promocji budowy niskoemisyjnego systemu transportowego,

(5) poprawy jakości zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w budownictwie miejskim i wiejskim,

(6) wzmocnienia badań, promocji i stosowania głównych technologii ekologicznych oraz niskoemisyjnych,

(7) dalszej konsolidacji i poprawy zdolności pochłaniania dwutlenku węgla,

(8) poprawy przepisów ustawowych, wykonawczych, norm i systemów monitorowania w tych zakresach oraz ulepszenia mechanizmów polityki proekologicznej (w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych).

Plan redukcji zanieczyszczeń

Równolegle Rada Państwa (国务院) przyjęła plan redukcji emisji zanieczyszczeń, zainicjowany w roku bieżącym, a zakładający perspektywę do 2030 roku. Wprawdzie prezydent Xi JinPing 习近平 i rząd ChRL deklarowali osiągniecie szczytu emisji dwutlenku węgla przez Chiny do 2030 roku (co nie wykluczało działań zmierzających do transformacji gospodarki, by stała się zeroemisyjna w 2050-2060 roku), jednak opublikowany dokument zakłada osiągnięcie celu we wcześniejszym terminie. A wymagać to będzie zrealizowania wielu innych założeń. Przed rokiem 2030 we wszystkich miastach chińskich zostanie wprowadzona efektywna i komplementarna segregacja odpadów z gospodarstw domowych. 65% tych odpadów ma podlegać utylizacji (nie będzie składowana na wysypiskach). Paliwa niekopalne mają zapewnić zabezpieczenie ok. 25 % całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną Państwa Środka. Poziom emisji CO2 na jednostkę PKB powinien zostać zredukowany o ponad 65% w stosunku do tych wskaźników z 2005 r. Do 2025 roku moc elektrowni wodnych zostanie zwiększona o 40 mln kilowatów, a do 2030 roku o kolejne 40 mln. Moc wytwarzana przez elektrownie wiatrowe i słoneczne powinna przekroczyć 1,2 mld kW. Do tego samego  czasu 40% wszystkich pojazdów poruszających się w Chinach napędzane będzie energią elektryczną, wodorową czy hybrydową. Również 70% całego transportu publicznego w miastach powyżej 1 mln ludności ma być napędzana energią elektryczną, wodorową, lub połączeniem tychże. Co najmniej na połowie wszystkich nowych budynków mieszkalnych i komercyjnych (biura, fabryki, etc.) do 2030 roku zostaną zainstalowane panele słoneczne.

Władze będą ściśle nadzorowały realizację nowych projektów dotyczących elektrowni węglowych, by stopniowo zmniejszać zużycie przez nie węgla. Chiny osiągną neutralność węglową najpóźniej do 2060 roku, nie podejmą się także budowy elektrowni węglowych poza granicami kraju.

Chiny jako kraj rozwijający się z postępującą urbanizacją i uprzemysłowieniem zastrzega, że konsumpcja energii w Państwie Środka będzie wciąż rosła. Nie przeszkodzi to wszakże w realizacji zobowiązań podjętych przez Chiny, a postawionych zarówno przez paryskie porozumienie klimatyczne, jak i przez chińskie społeczeństwo.

Przeciw zmianom klimatycznym

Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公室) opublikowało z kolei dokument pod tytułem: „Polityka i działania Chin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym” („中国应对气候变化的政策与行动”). Publikacja ta przedstawia strategie, środki i działania podjęte przez Chiny w odpowiedzi na wyzwania jakie przed państwem i społeczeństwem stawiają zmiany klimatyczne. Istotną kwestią jest tu oczywiście redukcja emisji CO2.

Podatki zawieszone dla MiŚP

Rząd zdecydował o zawieszeniu płacenia podatku dochodowego, od wartości dodanej (VAT), konsumpcyjnego oraz innych danin na okres 3 miesięcy licząc od 1 listopada br. Decyzja ta dotyczy firm średnich, małych i mikro-przedsiębiorstw zarejestrowanych jako indywidualne działalności gospodarcze (nie będące osobowościami prawnymi). Obowiązek podatkowy dla tych firm zostanie przywrócony z dniem 1 lutego 2022 roku. Decyzja rządu ma na celu pomoc działalnościom gospodarczym w wyjściu ze stagnacji, w którą popadły w związku z pandemią. To jedyny sektor chińskiej gospodarki, który nie odzyskał przedpandemicznego wigoru. Ale politycznie i społecznie niezwykle istotny. Wiekszość chińskich firm prywatnych działa na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podobnie jak ma to miejsce w Polsce.

Maksymalne ceny węgla

W dniu 27.10. przedstawiciele Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) odbyli nadzwyczajne spotkanie z reprezentantami Stowarzyszenia Przemysłu Węglowego Chin (中国煤炭工业协会) oraz delegatami z wybranych kopalń. Tematem spotkania były środki zaradcze umożliwiające zahamowanie gwałtownego wzrostu cen węgla. Tendencja ta widoczna jest szczególnie na rynku transakcji terminowych na giełdzie towarowej w ZhengZhou 郑州 w prowincji HeNan 河南, jednego z najważniejszych centrów obrotu węglem w Chinach. Według przedstawicieli Komisji niektóre firmy uczestniczące w obrocie węglem sztucznie zawyżały jego cenę, rozpowszechniając fałszywe informacje, lub blokując sprzedaż poprzez gromadzenie zapasów.

Dla zapobieżenia tego typu praktykom Komisja określiła, zgodnie ze stosowną ustawą, cenę maksymalną nowo wydobywanego węgla. Ta cena to 440 RMB/t (ok. 272,83 PLN/t), która w określonych przypadkach może wzrosnąć nie więcej niż 20% do 528 RMB/t (ok. 327,35 PLN/t). W ciągu kolejnych pięciu dni od spotkania przedstawicieli branży węglowej z Komisją Rozwoju i Reform cena węgla spadła średnio o 7,5%, do 1 144 RMB/t (ok. 895,5 PLN) choć przekraczała już momentami poziom 1 900 RMB/t (ok. 1 178 PLN/t). W porównaniu do cen z 19.10.2021 średnia cena spadła o ok. 38%.

Cyfrowe prawa jazdy

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) zakłada, że do końca 2021 roku uzyska możliwość wydawania elektronicznej (cyfrowej) wersji prawa jazdy na terenie całego kraju. Aktualnie posiadaczami praw jazdy w wersji cyfrowej jest w Chinach 38 mln kierowców pochodzących w sumie ze 138 miast z całego obszaru ChRl. Wprowadzenie cyfrowych praw jazdy nie unieważnia tych dokumentów w wersji papierowej. Są one wciąż dostępne i mają tę sama ważność co dokumenty wirtualne.

Opieka medyczna dla rodzin żołnierzy

Biuro Generalne Centralnej Komisji Wojskowej (中央军委办公厅) ogłosiło, iż z początkiem nowego roku 2022 roku bezpłatną opieką medyczną objęte zostaną żony wojskowych, ich rodzice oraz niepełnoletnie dzieci oficerów i żołnierzy.

Niegospodarność na cenzurowanym

Kancelaria Rady Państwa w wyniku kontroli najbardziej zadłużonych prowincji chińskich (QingHai 青海, NingXia 宁夏, GuiZhou 贵州, YunNan 云南) stwierdziła, że kontrolowane lokalne rządy wybudowały nielegalnie, bez właściwych zezwoleń m.in. wielkogabarytowe budynki publiczne, w tym hale kongresowe i sportowe.

Przedstawicielom kontrolowanych rządów zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz właściwego gospodarowania finansami. Brak zrozumienia sugestii zawartych w sprawozdaniach pokontrolnych spowoduje, iż wobec przedstawicieli niesubordynowanych rządów lokalnych wyciągane będą surowe konsekwencje.

Powszechne ubezpieczenia

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Ubezpieczeń Socjalnych (人力资源和社会保障部) poinformowało, że z końcem września br. ubezpieczeniem socjalnym i zdrowotnym objętych w ChRL było 1,347 mld osób (na ponad 1,44 mld ludności). W tej liczbie1,021 mld posiada również ubezpieczenie emerytalne, od bezrobocia i wypadków przy pracy. Fundusz ubezpieczeń w trzech pierwszych kwartałach br. osiągnął dochód 4,78 bln RMB (ok. 2,96 bln PLN), a jego wydatki w tym okresie to 4,57 bln RMB (ok. 2,84 bln PLN).

Obowiązkowe badania uczniów

Ministerstwo Edukacji (教育部) w porozumieniu z Państwową Komisją Zdrowia (国家卫生委员会) wprowadza rozszerzony zakres badań lekarskich, jakie szkoły podstawowe i średnie mają obowiązek przeprowadzać raz do roku wśród wszystkich uczniów. Znowelizowane przepisy z 2008 roku przewidują, iż każdy uczeń chińskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej raz w roku powinien zostać poddany badaniu ogólnolekarskiemu, chirurgicznemu (jama brzuszna), laryngologicznemu, okulistycznemu, stomatologicznemu, a także przejść laboratoryjne badania krwi i moczu. Ten podstawowy zakres badań może zostać rozszerzony w przypadku takich możliwości finansowych danej placówki.

Reguły dla porad online

Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生委员会) uściśliła reguły dotyczące realizowania usług lekarskich i diagnozowania za pośrednictwem sieci internetowej. Osoba udzielająca porad lekarskich online musi być:

człowiekiem, nie cyfrowym botem,

– osobą posiadającą dyplom uczelni medycznej,

– absolwentem uczelni posiadającym prawo wykonywania zawodu w danej specjalizacji lekarskiej,

– osobą weryfikowalną, posługującą się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Nie wolno udzielać w sieci porad medycznych i stawiać diagnoz za pośrednictwem awatarów wspieranych sztuczną inteligencją.

Wszystkie wyniki badań, zalecenia, materiały video i audio muszą być chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, materiały te nie mogą być również niszczone. Firmy świadczące usługi medyczne w sieci mają obowiązek przechowywania wszystkich danych dotyczących pacjentów i ich leczenia przez okres 15 lat. W tym czasie dane te muszą być dostępne na żądanie wszelkich uprawnionych do kontroli organów nadzoru służby zdrowia.

Szczepionka przeciw rakowi

Państwowa Administracja Żywności i Leków (中国食品药品监督管理局) uzyskała wstępne zatwierdzenie Światowej Organizacji Zdrowia na dopuszczenie do stosowania pierwszej krajowej szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy.

Byli sportowcy do szkół

Krajowa Generalna Administracja Sportu (国家体育总局) wprowadza zalecenie, aby emerytowani sportowcy podejmowali na pół etatu zatrudnienie w szkołach podstawowych i średnich jako nauczyciele zajęć fizycznych dla zwiększenia aktywności fizycznej młodzieży. Zalecenie to kierowane jest również do szkół, jak i odpowiedników naszych kuratoriów.

Pomoc Chin w czasach Covid

Według informacji Krajowej Agencji Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (国家国际发展合作机构) Chiny łącznie udzieliły pomocy 150 krajom i 13 organizacjom międzynarodowym w walce z epidemią COVID-19. Pomocy tej udzielono w postaci odzieży ochronnej, maseczek, respiratorów i sprzętu medycznego. Ponadto przekazano do 106 państw trzecich i 4 organizacji międzynarodowych 1,5 mld dawek szczepionek antywirusowych.

Nagrody dla whistleblowerów

Ministerstwo Zasobów Wodnych (水利部 ) w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku nagrodziło 22 osoby, które zgłosiły przypadki zanieczyszczeń wód rzek i jezior. Wysokość nagród wahała się od 200 RMB (ok. 124 PLN) do 2 000 RMB (ok. 1 240 PLN). Zaobserwowane przypadki zanieczyszczania wód można zgłaszać przez „gorącą”, czynną 24 godziny na dobę linie telefoniczną 12314.

Dni wolne w roku 2022

Kancelaria Rady Państwa (国务院办公厅) ogłosiła terminarz oficjalnych świąt państwowych i dni wolnych od pracy w 2022 roku. Są to:

  1. Nowy Rok (kalendarzowy) 元旦 Yuan Dan – 3 dni – od 1 do 3 stycznia;
  2. Chiński Nowy Rok 春节 Chun Jie – 7 dni – od 31 stycznia do 6 lutego;
  3. Święto Zmarłych (Uprzątania Grobów) 劳动节 Qing Ming Jie – 3 dni – od 3 do 5 kwietnia;
  4. Święto Pracy 1 Maja 劳动节 Lao Dong Jie – 5 dni – od 30 kwietnia do 4 maja;
  5. Święto Dwóch Piątek (Smoczych Łodzi) 端午节 Duan Wu Jie – 3 dni – od 3 do 5 czerwca;
  6. Święto Księżyca (Środka Jesieni) 中秋节 Zhong Qiu Jie – 3 dni – od 10 do 12 września;
  7. Święto Narodowe (Proklamowania ChRL) 中秋节 Guo Qing Jie – 7 dni – od 1 do 7 października;


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Zyski przedsiębiorstw przemysłowych

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) przedstawił dane na temat zysków przedsiębiorstw przemysłowych uzyskanych w okresie od stycznia do września br. Zyski te wzrosły w zeszłym roku o 44,7% w porównaniu z rokiem 2020, średnio w okresie ostatnich 2 lat daje to wzrost roczny o 18,8%. W III kw. br. wzrost te wyniósł 14,3% w relacji r/r. W styczniu było to aż 178,9% i od tego czasu wskaźnik nieustannie spada.

70,7% chińskich przedsiębiorstw przemysłowych osiągnęło poziom zysków sprzed epidemii COVID-19. Najszybciej zyski rosły w sektorze wysokich technologii: o 33,6%. Szybkim przyrostem zysków cieszyły się firmy farmaceutyczne i producenci maszyn. Wysoki poziom zysków osiągały przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców. A to za sprawą nadzwyczajnego wzrostu cen. To co było korzystane dla firm wydobywających surowce nie służyło przedsiębiorstwom wykorzystującym te surowce w produkcji.

Na dobre wyniki przedsiębiorstw przemysłowych pozytywny wpływ miała polityka fiskalna państwa: obniżki podatków, opłat i inna pomoc w ramach rządowych pakietów wspierania przedsiębiorstw. Z końcem września stosunek aktywów do zobowiązań przedsiębiorstw przemysłowych wynosił 56,3%. Generalnie zyski przedsiębiorstw utrzymują tendencję wzrostową, ale czynniki takie jak wysokie ceny surowców i zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą wpłynąć negatywnie na dynamikę wzrostów.

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.