chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(50/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju

Z prac rządu (来自政府工作)
Centralna Robocza Konferencja Gospodarcza

Odbyła się coroczna dwudniowa Centralna Robocza Konferencja Gospodarcza (中央经济工作会). Dostępne są już dokumenty i opinie ekspertów opublikowane tuż po najważniejszej w chińskich realiach konferencji ekonomiczno-gospodarczej, która determinuje kierunki rozwoju gospodarczego oraz społecznego w kolejnym roku. Konferencja odbywała się pod przewodnictwem prezydenta Xi JinPinga, a obecni byli na niej nie tylko członkowie Biura Politycznego, wszyscy członkowie rządu, czy instytucji centralnych, prowincjonalni szefowie partii i najwyżsi przedstawiciele rządów wszystkich prowincji, ale również eksperci z różnych dziedzin i przedstawiciele licznych chińskich think-tanków.

Kluczową frazą omawianej konferencji była „stabilizacja gospodarki”. W podsumowaniu obrad wygłoszonym przez Xi wystąpiła ona 25 razy. To wyraźny znak co jest gospodarczym priorytetem państwa, a zatem w jakim kierunku będzie się rozwijała gospodarka Chin i jaki charakter przybierze ten rozwój. Chiny w najbliższym roku koncentrować się będą na ustabilizowanym rozwoju przy stałym dążeniu do postępu w zakresie polityki makro, mikro, strukturalnej, w dziedzinie nauki i technologii rozszerzając politykę reform oraz strategię otwarcia.

Dokumenty opublikowane po zakończeniu konferencji wskazują na 7 dużych obszarów, na których skupione będą działania na wszystkich poziomach administracji rządowej:

 1. solidność i skuteczność polityki makroregionalnej;
 2. mikropolityka która musi nadal stymulować aktywność podmiotów rynkowych;
 3. polityka strukturalna skoncentrowana na usprawnieniu „obiegów” wewnątrz całej gospodarki narodowej;
 4. efektywne, solidne wdrażanie polityki w zakresie nauki i technologii;
 5. reformy i polityka otwarcia wspierające dynamikę rozwoju;
 6. polityki regionalne wzmacniające równowagę i koordynację rozwoju;
 7. polityka społeczna skoncentrowana na poziomie (wzroście) dochodów ludności.

Podczas konferencji najczęściej podnoszono następujące kwestie:

 • poprawa efektywności proaktywnej polityki fiskalnej, szczególnie w zakresie redukcji podatków i opłat – wydatki powinny skoncentrować się na pomocy strukturalnej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, redukcji ryzyka inwestycyjnego, transformacji technologicznej oraz zielonej ekonomii;
 • przyjęcie polityki promowania pozytywnego i zdrowego rozwoju branży nieruchomości;
 • wzmocnienie strategicznych kierunków naukowych i technologicznych oraz reorganizacja centralnych kluczowych laboratoriów w silne ośrodki naukowo – badawcze;
 • dla osiągniecia celu wspólnego dobrobytu; konieczność (niezbędność) stworzenia “tortu”, uczynienie go większym i lepszym (niż dziś), który zostanie następnie właściwie podzielony poprzez rozsądne rozwiązania instytucjonalne;
 • tworzenie warunków do realizacji przejścia od “podwójnej kontroli” zużycia energii do “podwójnej kontroli” całkowitej emisji dwutlenku węgla i jej intensywności tak szybko, jak to możliwe;
 • w zakresie tematów społecznych dominowały te dotyczące zrównoważenia dochodów, zapewnienia mieszkań, dostępu do edukacji, emerytur, opieki socjalnej i zdrowotnej nad starszymi oraz zatrudnienia.

W wyniku konferencji określono 10 kluczowych problemów i zadań w zakresie ekonomii i gospodarki, przed którymi staną chińscy decydenci w roku 2022:

 1. Potwierdzając dotychczasowe oczywiste osiągnięcia ekonomiczno – społeczne trzeba zdawać sobie sprawę, że rozwój gospodarczy kraju stoi w obliczu potrójnej presji: kurczenia się popytu, szoku podażowego i osłabienia oczekiwań;
 2. Wszystkie przyszłoroczne prace gospodarcze muszą skoncentrować się na stabilizacji i rozwoju, wszystkie prowincje – władze i organy – muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za stabilizację gospodarki makroekonomicznej, a wszystkie strony muszą aktywnie wprowadzać polityki, które będą sprzyjać osiągnięciu tego celu;
 3. Należy prowadzić w sposób odpowiedzialny regionalnie inwestycje infrastrukturalne.
 4. Koniecznym jest przestrzeganie ścisłej dyscypliny finansowej – trzeba zdecydowane ograniczać możliwość powstawania nowych ukrytych długów samorządów;
 5. Istotnym jest by rygorystycznie przestrzegać w polityce nieruchomości zasady, iż mieszkanie jest miejscem koniecznym do godnego życia, nie może być przedmiotem spekulacji, jak też inwestycji – należy w tym celu wspierać komercyjny rynek mieszkaniowy, aby lepiej zaspokajać rozsądne potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa;
 6. Koniecznym jest pełne wdrożenie systemu rejestracji emisji akcji;
 7. Należy ustanowić system “sygnalizacji” dla kapitału, aby nie przekraczał dopuszczalnych granic, należy wzmocnić skuteczny nadzór nad nim, aby działał zgodnie z prawem, aby móc zapobiegać brutalnemu wzrostowi kapitału. Kluczowym działaniem będzie zintensyfikowanie działań antymonopolowych oraz zapobieganie nieuczciwej, a wspieranie sprawiedliwej konkurencji;
 8. Należy kontynuować stopniowe redukowanie znaczenia tradycyjnych źródeł energii, tak aby zapewnić bezpieczne i niezawodne oparcie się na jej nowych źródłach – dlatego koniecznym jest ustanowienie jednolitych zasad ogólnokrajowych, z uwzględnieniem faktu, iż węgiel wciąż jest podstawą produkcji energii oraz, że priorytetem jest zapewnienie wszystkim odbiorcom niezakłóconych dostaw energii (w skali całego kraju);
 9. Należy wzmacniać poszanowanie znaczenia, uznawania i ścisłego przestrzegania umów (kontraktów), wywierać presję na egzekwowanie (realizację) ich postanowień oraz wprowadzić nadzór w przypadku uchylania się od takiego zobowiązania;
 10. Koniecznym jest wdrażanie nowych obniżek podatków i opłat dla podmiotów rynkowych, zwłaszcza małym, średnim i mikroprzedsiębiorstwom oraz indywidualnej dzielności gospodarczej, czy to przemysłowej, czy handlowej, celem łagodzenia ich obciążeń oraz przywracaniu zdolności rozwoju.

 

Kongresy Literatów i Artystów

Przewodniczący Xi brał w tym samym tygodniu udział w jeszcze jednym istotnym wydarzeniu. Były nimi połączone obrady XI Krajowego Kongresu Chińskiej Federacji Stowarzyszeń Literackich i Artystycznych  (中国文学艺术界联合会第十一届全国代表大会) i X Krajowego Kongresu Pisarzy (第十次全国作家会议). Ponad 3 000 delegatów obradowało w Wielkim Holu Ludowym w gmachu chińskiego parlamentu.

Xi przedstawił twórcom pięć oczekiwań (ze strony władz i narodu):

 1. skupienie się na wielkim odrodzeniu narodu, opisaniu atmosfery, charakteru zmian jakie zachodzą w dzisiejszych Chinach;
 2. ścisłe trzymanie się perspektywy społecznej, widzenia rzeczywistości przez pryzmat zwykłych ludzi – sztuka musi być blisko nich i odzwierciedlać ich zwyczajne sprawy, problemy;
 3. dbałość o integralność i innowacyjność prac przy uwzględnieniu możliwości inspirowania się, czerpania z tych arcydzieł, które nadążają (w swoim przesłaniu) za dzisiejszymi czasami – takie połączenie może dać początek nowej formule chińskiej literatury i sztuki;
 4. właściwe opowiedzenie chińskiej historii, pokazanie światu jej wiarygodnego, pięknego i szanowanego obrazu;
 5. wytrwanie w promowaniu właściwej drogi, nadawanie wartości życiu poprzez realizowanie się w sztuce.

Bezrobocie w listopadzie

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) poinformował, że w listopadzie br. bezrobocie w miastach Chin osiągnęło poziom 5,0%, co oznacza wzrost o 0,1% w relacji m/m, a zarazem spadek o 0,2% w relacji r/r. Bezrobocie wśród osób wieku 16-24 lat wynosiło 14,3% (wzrost o 0,1% m/m), w wieku 25-59 lat wynosiło z kolei 4,3%, czyli o 0,1% więcej niż w październiku.

Średni tygodniowy czas pracy pracowników w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju wynosił w poprzednim miesiącu 47,8 godzin.

Dane Administracji Lotnictwa Cywilnego

Według danych Administracji Lotnictwa Cywilnego Chin (中国民用航空局) w listopadzie br. krajowe linie lotnicze przewiozły na obszarze Chin 21,526 mln pasażerów oraz 606 tys. ton towarów. W zakresie przewozów pasażerskich oznacza to spadek o 44,6% m/m i 51,5% r/r. W przypadku cargo lotniczego tegoroczne dane również oznaczają spadek wolumenów: o 0,4% m/m i o 10,2% r/r.

Przewozy pasażerów samolotami stanowią tylko 40,6% ruchu sprzed epidemii (2019 rok), zaś towarów odpowiadają 86,7% wielkości sprzed dwóch lat. Mniejszy ruch przełożył się za to na punktualność startów i lądowań. Odsetek połączeń punktualnych (startów i lądowań zgodnych z rozkładami lotów) wyniósł w listopadzie br. 97,2%.

Limit uczniów w klasie

9 departamentów Ministerstwa Edukacji (教育部), Państwowej Komisji Rozwoju i Reform  (国家发展和改革委员会) oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) w ramach realizacji 14-tego planu pięcioletniego (2021 – 2025) przygotowało zarządzenie limitujące liczbę uczniów w gminnych szkołach średnich. Lokalne władze oświatowe zostały zobligowane do tego, aby do 2025 roku w szkołach, które im podlegają liczba uczniów w jednej klasie nie przekraczała… 55. W danej szkole nie może uczyć się więcej niż 3 000 osób. Władze oświatowe mają ograniczony czas, by przeorganizować istniejące placówki i stworzyć nowe.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Inwestycje zagraniczne w Chinach

W ciągu 11 miesięcy tego roku do Chin napłynęło 157,2 mld USD (ok. 642,983 mld PLN) w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Kwota ta nie obejmuje inwestycji w sektorze bankowym, w papiery wartościowe, czy w branży ubezpieczeniowej. Odnotowany wynik oznacza wzrost wielkości inwestycji zagranicznych w Chinach o 21,4% w porównaniu z rokiem 2020. Najwięcej środków zainwestowano w wysokie technologie i usługi powiązane, następnie w produkcję wysokiej jakości oraz sektor usług. Głównymi źródłami inwestycji były państwa Azji Południowowschodniej oraz aktywnie uczestniczące w inicjatywie „Pasa i Drogi”. Inwestycje najczęściej trafiały do wschodnich prowincji Chin. Te zachodnie stanowią margines zainteresowania inwestorów. Wąski margines.

Czarny DARLIE znika

Znika jedna z najstarszych marek obecnych na chińskim rynku. To znana tu od 1933 roku marka pasty do zebów „Czarny DARLIE” (黑人 DARLIE). Nie znika zupełnie, ale ulega mocnemu „rebrandingowi”. „Czarny DARLIE” (wcześniej znana jako DARKIE) nazywać się będzie „DARLIE HaoLai” (DARLIE 好来, w wolnym tłumaczeniu “DARLIE, dobrze idziemy”). Z opakowań i tubek pasty zniknie też definitywnie obrazek szeroko uśmiechniętego Afrykańczyka w cylindrze.

Ten uśmiech przez lata symbolizował zdrowe zęby, ale wszystko uległo zmianie od czasu gdy pojawił się ruch „Black Lives Matter”. Obrazek Afrykańczyka w cylindrze, któremu zdrowych zębów zazdrościło przez dekady pół Azji, przestał być politycznie poprawny. Okazało się, że słowo „黑人”, czyli „czarny” w odniesieniu do człowieka i koloru jego skóry brzmi obraźliwie.

W 1985 roku większościowy pakiet akcji właściciela marki DARLIE, czyli HaoLin Chemical (ZhongShan) Co., Ltd.  (好来化工(中山)有限公司) nabył amerykański Colgate. I to w zasadzie zaważyło na losie „Czarnego DARLIE”. Pasta DARLIE przez lata stała się jedną z najpopularniejszych w całej Azji, zdobywając 17% udziału w azjatyckim rynku past do zębów. Jest najpopularniejszą pastą w Singapurze i w Malezji. Czy zmiana czarnego pana w cylindrze na białego pana w cylindrze jest poprawna politycznie? Szczególnie, że produkt adresowany jest do azjatyckich konsumentów? Tego pewnie dziś nie wie nikt. A czy zmiana nazwy i charakterystycznego obrazka wpłynie na wielkość sprzedaży pasty dowiemy się zapewne dopiero przy okazji publikowania raportów rocznych. Za rok.

 


Transport (交通运输)
Wodór w Szanghaju

Władze municypalne Szanghaju planują do końca 2023 roku otwarcie ponad 100 stacji tankowania samochodów wodorem. To działanie w ramach walki z emisją CO2. Do 2050 roku 10% energii wykorzystywanej w Chinach pochodzić ma z wodoru, a do 2060 roku 20%. Chiny chcą osiągnąć szczyt emisji dwutlenku węgla w roku 2030, a przed rokiem 2060 neutralność węglową.

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.


Społeczeństwo (社会)

Pracownicy migrujący uznali w 2020 roku, iż najbardziej atrakcyjnymi w Chinach miastami pod względem ofert pracy były (pierwsza dziesiątka):

 1. ShenZhen 深圳,
 2. Szanghaj / ShangHai / 上海,
 3. Kanton / GuangZhou / 广州,
 4. Pekin / BeiJing / 北京,
 5. DongGuan 东莞,
 6. ChengDu 成都,
 7. SuZhou 苏州,
 8. FoShan 佛山,
 9. HangZhou 杭州,
 10. ZhengZhou 郑州.

Do ShenZhen i Szanghaju przybyło w minionym roku po ponad 10 milionów ludzi szukających (i znajdujących) zatrudnienia.


Zdrowie  (健康)
Wirus nie odpuszcza

Pojawiają się kolejne przypadki zakażeń Covid-19 w różnych miejscach Chin. Od Autonomicznego Regionu Mongolii Wewnętrznej  , przez Pekin, wschodnią prowincję ZheJiang 浙江 (przypadki w ShaoXing 绍兴, HangZhou 杭州, NingBo 宁波), po południową prowincję GuangDong 广东 (nowe przypadki w DongGuang 东莞). Szybko rośnie liczba zakażonych wariantem Delta w prowincji ZheJiang. Od 13 do 17 grudnia wykryto tu w sumie 397 przypadków. ZheJiang to jeden z najważniejszych ośrodków produkcji, w tym eksportowej. W związku z polityką „zero tolerancji dla wirusa” pojawiają się przestoje w pracy fabryk, lockdowny, ograniczenia wyjazdów, zwłaszcza poza granice prowincji.

W miastach, gdzie nie notuje się przypadków zakażeń władze wprowadzają dodatkowe kontrole i obostrzenia, szczególnie dotyczy to osób, które w ostatnim czasie przebywały na obszarach wysokiego i średniego ryzyka.

Władze centralne, jak i rządy lokalne obstają przy zasadzie „zero tolerancji” i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu epidemii na szeroką skalę. Do 19 grudnia br. w Chinach (łącznie z Hong Kongiem, Makau i Tajwanem) potwierdzono 129 704 objawowych zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (w tym kilka przypadków Omikron).

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.